Priyanshi Parekh

Priyanshi Parekh
Analyst
Domain – Finance
Company – o3 Capital