Rishav Jain

Rishav Jain
Management Trainee
Domain – FP&A
Company – Jindal steel and power ltd, Jsp