Shahid Khan

Shahid Khan
Senior Associate
Domain – Statutory Audit
Company – EY GDS