Sonali Singh Bhardwaj

Sonali Singh Bharadwaj
Management Trainee
Domain – Assurance, Statutory Audit
Company – VEDANTA