Sonam Parashar

Sonam Parashar
Senior Associate
Domain – Investment Banking (IB), Statutory Audit
Company – Kpmg Global Services